Polityka prywatności i cookies

§.1 Informacje ogólne.

 1. Podstawąprawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.

 2. OperatoremSerwisu i jednocześnie Administratorem Danych jest firmaROMBUD Roman Sokołowski RajecSzlachecki 145 26-613 Radom.Kontaktz osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacjiusługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresememail: biuro@autoromano.pl lub/i drogą oficjalną poprzezzapytanie na adres korespondencyjny.

§.2 Pozyskiwane dane

 1. Serwiszbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwisrealizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ichzachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzezdobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

  2. Poprzezzapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.”ciasteczka”),

  3. Poprzezgromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 3. Zastrzegamyprawo do przetwarzania Twoich danych w okresie do 5 lat pozakończeniu umowy. Okres ten dotyczy dochodzenia ewentualnychroszczeń i przetwarzania danych w związku z prawem podatkowym.

§.3 Użytkownik – dane osobowe

 1. Użytkownikposiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego DanychOsobowych przez Administratora:

  1. prawodostępu do swoich Danych Osobowych,

  2. prawodo sprostowania przetwarzanych danych,

  3. prawodo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

  4. prawodo ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawodo przenoszenia danych,

  6. prawodo wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,

  7. prawodo niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznymprzetwarzaniu np. profilowaniu.

 2. Realizacjakażdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika.Firma rozpatruje przesłany wniosek i odsyła odpowiedź w ciągu 1miesiąca od dnia jego otrzymania.

 3. Korzystającz nich Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalszeprzetwarzanie danych dla celów, które jej wymagają, zzastrzeżeniem danych wymaganych do realizacji umowy pomiędzyfirmą, a klientem.

 4. Firmazastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek, jaki w terminie późniejszym niż podany wyżej z powodu liczbyzapytań lub skomplikowanego charakteru przesłanego zapytania.Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zbadaniadanych z kilku systemów informatycznych, potrzebę konsultacji zwięcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu zdobyciainformacji będących przedmiotem wniosku. Klient zostaniekażdorazowo poinformowany o zmianie terminu.

 5. Maszprawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoichdanych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§.4 Przetwarzanie danych – procesorzy

 1. Daneosobowe Klienta przekazywane są usługodawcom, z którychpomocy korzysta (firma) przy realizacji zamówień. Usługodawcy ciw zależności od treści umowy i okoliczności, podlegająpoleceniom (firmy) w sprawie celów i metod przetwarzaniadanych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie owe celei sposoby określają (administratorzy).

 2. Podmiotyprzetwarzające.Firma korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowetylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.:

  1. dostawcyświadczący usługę hostingu:

   • nazwa.plsp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlaKrakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP:6751402920, REGON: 120805512.

  2. Zapewniającysystemy do marketingu:

   • Facebook:Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal HarbourDublin 2 Ireland

   • Google+:GoogleInc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

  1. Telefonykomórkowe oparte o system Android: GoogleInc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

  2. Dostawcyświadczący usługę poczty serwerowej

   • nazwa.plsp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlaKrakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP:6751402920, REGON: 120805512.

§.5 Informacja o plikach cookies.

 1. Serwiskorzysta z plików cookies.

 2. Plikicookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzeniastatystyk, które wyjaśniają, w jaki sposób Użytkownicy Serwisukorzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę ichstruktury i zawartości;

  2. utrzymaniesesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której niemusi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. Zalecamyprzeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznaćzasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

  1. Politykaprywatności Facebook

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

§.6 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofaćzgodę?

 1. Jeśliużytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienićustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługiplików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika możeutrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej witrynyinternetowej.

 2. Wcelu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżejprzeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie zinstrukcjami:

  1. Edge

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari(iOS)

  8. WindowsPhone

  9. Blackberry

§.7 Logi serwera.

 1. Informacjeo niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu wwarstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celuadministrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziejsprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Danepowyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymiwitrynę internetową.

§.8 Udostępnienie danych.

 1. Danepodlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie
  wgranicach prawnie dozwolonych oraz w ramach realizowanej umowy.

§.9 Postanowienia końcowe

 1. AdministratorSerwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w PolitycePrywatności.

 2. Datawprowadzenia polityki prywatności: 20.06.2018

AutoRomano
Tu znajdziesz części których szukasz